Chirantana       Temple News      Library      Holi Reports       Volunteer       Directions
Holi 2005 Report
Holi - Report
Bhajan News January 2005
Chirantana February 2005, 14th
Children's Learning - Jan-Feb 2005
Saraswati Puja
New Refresher course
An Appeal for JOGA Edu Programs
English to Oriya (Odia) Tanslation of Some Commonly Used VerbsA

abuse – gALi debA, mAnasika o shAririka AghAt debA
abduct – apaharaNa, jabaradasta neiJibA
abstain – nijaku durei rakhibA, asamprukta karibA
act - abhinaya karibA, kAma karibA
add – mishAibA, Joga karibA
administer – prayoga karibA
agree – rAji hebA
aim – lakhYa rakhibA
analysis - biSLeSaNa karibA
annoy – ragAibA
apply – darakhAsta debA, prayoga karibA
approve – swikruti debA
aquaint – parichita karAibA
argue – Jukti karibA
arise – udita hebA, unnati kari uparaku uThibA
arrive - pahanchibA
attach – Jukta karibA
attempt – cheSTA karibA
attend – Joga debA
awake – jAgrata hebA

B

beat – piTibA
begin – Arambha karibA
believe – bishwAsa karibA
blame – nindA karibA
bless – AshIrbAda karibA
blink – dui Akhire Akhi mAribA
bloom - phuTibA
bread – beNI karibA
break – bhAngi debA
bribe – lAncha debA
bring - ANibA
build – gaDhibA
buy - kiNibAC

care - Jatna nebA
check – tanakhi dekhibA
clean – pariSkAra karibA, saphA karibA
close – banda karibA, samApta karibA
collect – sangraha karibA
color – ranga debA
comb – munDa kunDAibA
come - AsibA
complete - sampUrNa karibA
conceal – luchAibA, gopana rakhibA
conclude – sheSa mantabya debA
consider – bibechanA karibA
construct - gaDhibA
contact – JogAJoga karibA
continue – kArjya jArI rakhibA
cook – rAndhibA, roSei-karibA
correspond – patra binimaya karibA, samparka binimaya karibA
count – gaNibA
cover – ghoDAi debA
create – sruSTi karibA
cry – kAndibA
cut - kATibA

D

dance – nAchibA
deceit – ThakibA
decorate - sajAibA
depart – durei JibA
deprive – rahita kari rakhibA, banchita karAibA
describe – barnanA karibA
desappear – antardhAna hebA, luchi-jibA, adrushya hebA
desire – icchA karibA
destroy – naSTa karibA
dig - khoLibA
discipline – shrunkhaLita karibA, shAsana karibA
discover – AbiSkAra karibA
dislike - bhala na-pAibA
discuss – AlochanA karibA
dissapoint – nirAsha karibA
divorce – chhADa-patra debA
draw – AnkibA
dream – swapna dekhibA
drink - pi-ibA
drive – chaLAibA

E

earn – rojagAra karibA
eat – khAibA
elevate – ut-toLita karibA, TekibA
encourage – utsAha debA
end- sheSa karibA
eradication – utpATana
erase - libhAibA
establish – st-thApana karibA
excuse – khYamA karibA, mAph karibA
exercise – byAyAma karibA, abhyAsa karibA
expand – bistAra karibA, prasArita karibA
experience – anubhaba karibA
express – prakAsha karibA

F

fabricate – mana gaDhA michha kAhANI sruSTi karibA
fall – paDiJibA, patita hebA
fast – upabAsa karibA, na-khAibA
favor – upakAra karibA, anugraha karibA
feed - khuAibA
fill up - pUraNa karibA
filter - chhANibA
finish - sheSa karibA, samApta karibA
fix – Thik karAibA
flow – prabAhita hebA, bahibA
fly - uDibA
follow – anusaraNa karibA
force - badhya karibA, baLa prayoga karibA
found – pAibA, mULaduA pakAibA
fry – bhAjibA
fulfill – pUraNa karibA

G

gasp – khara-nihshwAsa nebA
gather – sangraha karibA
get up - uThibA
give - debA
go – JibA
groan - kunthAibA
grow - baDhibA, bruddhi-pAibA
guard – jagi rahibA, paharA debA

H

hang – TangeibA, phAsi debA, TangibA
hanker – lobha karibA, lolupa druSTi rakhibA
hate - ghruNA karibA
heat – garama karibA
hesitate – dwidhA
hide – luchAibA, gopana rakhibA
hit – AghAta debA, mAribA
hint – ingita debA
hop – eka sthAnare DeinbA
hope – AshA karibA
hurt – AghAta debA

I, J

identify – chihnaTa karibA
imagine – kaLpanA karibA
indicate – ingita debA
inject –
insert - pUrAibA
insist – bArambAra bujhAibA
inspire – preraNA debA
install - sthApana karibA
interfere – upare paDi kahibA, upare paDi karibA
introduce – parichita karAibA, chihnAibA
invent – ud-bhAbana karibA
invite – nimantraNa karibA
investigate – anusandhAna karibA
involve – sa’nshLishTa karibA, mishAibA
irritate – birakta karAibA
jump - Dei'nbA

K

kick – goiThA mAribA, goDa dwArA AghAt debA
kill - mAridebA
knock - khaT-khaT shabda karibAL

lead – netrutwa nebA
laugh – hasibA
leap – goTie khepAre DeinbA
learn – shikhibA
leave – bidAya nebA, paLAibA, chAliJibA
lift – TekibA, ut-thApana karibA
like - bhala pAibA
limit – sImita karAibA
live - basabAsa karibA, banchi-rahibA
lock – chAbi dei banda karibA
look - dekhibA
love - bhala- pAibA

M, N, O

mark – chihna debA
marry – bibAha karibA
measure – mApa karibA, mApibA
meditate – Joga karibA
meet - bheTibA
memorize - mane rakhibA
mix - mishAibA
motivate – manaku utsAhita karibA
mow – ghAsa kATibA
nod – munDa halAi swikruti debA
offend – apamAnita karibA
order – Adesha debA
organize – JojanA karibA

P

pant - dhakeibA
paint – chitrare ranga debA
pee- parisrA karibA
persuade – shikhAibA, mantraNA debA
pinch - chimuTibA
plan - JojanA karibA
plant – gachha lagAibA
play – kheLibA, bajAibA (instrument playing)
pluck – toLibA, chhiDAibA
plunder – baLa-pUrbaka nebA, luTibA
poop- maLa tyAga karibA
pour – ajADibA, iDibA
practice – abhyAsa karibA
prepare – prastuta karibA
pretend - chhaLanA karibA
prevent – nibArita karibA, bAdhA debA
progress – pragati karibA, unnati karibA
pull - tANibA
publish – prakashita karibA
punch – bidhA mAribA
push – ThelidebA, dhak-kA mAribA, peli debA

Q, R

question – prashna karibA, prashna pachAribA
quit – chhADi debA
quote – ud-dhruta karibA
raise – TekibA
ransack – luNThana karibA
react – pratikriyA praksha karibA
read – paDhibA
recognize - chihnibA
record – lipibad-dha karibA
reflect - pratiphaLita karibA
refute – khanDita karibA
relate – samparka st-thApana karAibA
remember – mane pakAibA, smaraNa karibA
remove – bAhAra karidebA
respect – sammAna debA, mAna debA
restrict – sImita karAibA
retreat – hAriJAi paLAibA
return – pheribA, pheriAsibA leuTi AsibA
roar – garjana karibA
roll - gaDibA
run – douDibA

S

sacrifice – jaLAnjaLi debA
satisfy – santuSTa karAibA
scold – gALidebA
search – khojibA, sandhAna karibA
see – dekhibA
sequre – nirApadare rakhibA
shake – dohaliJibA
shoot – guLi mAribA
shout – baDa pATi karibA
show – dekhAibA
serve – sebA karibA
sign - dastakhata karibA
signal – ingita debA
sing - gAibA
sit – basibA
slander – chuguli karibA, pachhare nindA karibA
slap – chApuDA mAribA
sleep – soibA
smell – sunghibA, AghrANa karibA
smile - smita-hasibA
smoke - dhUmra-pAna karibA
solve – samAdhAna karAibA
speak – kahibA
spill – DhALibA, iDibA
sprint – fast running
squint – Akhira kichhi ansha band karibA
stab – chhurI re AghAta karibA
stamp – chihna mAribA
stand – chhiDA hebA
start – Arambha karibA
startled – chamaki paDibA
stay – rahibA
steal – chori karibA
stop – banda karibA
study – paDhibA
subtract – biJoga karibA
supply – JogAibA
support – dAyitwa bahana karibA
survive – banchibA
suspect – sandeha karibA
swim - paha'nribA

T, U, V, W

take - nebA
talk – kahibA
taste - chAkhibA
thank – dhanyabAda debA
think – bhAbibA
throw – phopADi debA
tear – phADi debA, chhinDAibA
tighten - bhiDibA
to get dressed - poSAka pindhibA, jAmA pindhibA
torture- JantraNA debA
touch – chhuinbA, sparSa karibA
trade – byabasAya karibA
trample - kampibA
translate - anubAda karibA
treat – chikitsA karibA
try – cheSTA karibA
turn over - olaTAibA
understand – bujhibA
unite – JoDibA
violate – langhana karibA
visit - dekhA karibA, darshana karibA
walk – chAlibA
wash - dhoibA
water – pANi debA
weigh – ojana karibA
welcome – swAgata karibA
whip – chAbukre piTibA
wink – eka Akhire Akhi mAribA
wipe – pocchi debA
wish – icchA karibA, manAsibA
work - kAma karibA
worship - pUjA karibA
write - lekhibA