Chirantana       Temple News      Library      Holi Reports       Volunteer       Directions
Holi 2005 Report
Holi - Report
Bhajan News January 2005
Chirantana February 2005, 14th
Children's Learning - Jan-Feb 2005
Saraswati Puja
New Refresher course
An Appeal for JOGA Edu Programs

2nd month practice words (Feb' 2002)


kAmanA, sAhasa, kamAra, upabAsa, abakAsha, kalarA, sakALa

JAtanA, sAdhanA, pAkalA, nArAyaNa, dhAna kATa, bAramAsa

mana lagAi paDha pATha

sadA aLasa bATa chhADa

miLana, biSama, mahiSa, parichaya, itihAsa, hariNa na die dharA

araNA mahiSa rahichhi anAi

mahiSara pAsha n JAa danAi

samIra, shItaLa, bhauNI, kAhALI, smIraNa, mAnanIya, ramaNIya,

sharIra, biparIta, ramaNI, jIbana, dIpa, nIti, rANI, sItA, bIra

kukura, shubhadina, phulagachha, pashu, bAyu

biluA baDa chatura

paiDa baDa madhura

bhUmi, nUtana, anukULa, dUta, pUjA

mayUra nAchai DhaLi DhaLi

pUjA thALi nia banamALI

ghRuta, nRupati, adhikRuta, gRuha, kRuSi

mrUga trUNa khAi bulai bana

bAgha binAshai tAra jIbana

megha, rekhA, gaNeSa, Adesha

lekhA paDhAre dia mana

heLA nakara shishu gaNa

taiLa, sainika, shaishaba

baDa hele Ame sainika hebA

desha jAti lAgi jIbana debA

bhoga, bhojana, sahodara

madhura binaya bachana

kahi toSiba janamana

noukA, gouraba, koushaLa

gourahari, noukA bAhuchhi jora kari

kaNsa, saNshaya

baNshI bAje madhura

saNsAraTA asAra

duhkha, nihsahAya

sukha pare duhkha, duhkha pare sukha lAgichhi sadA e sansAre

niAn, pAunsha, kaanLApilA

chakA chakA bhaunri

mAmu ghara chaunrI

chit, chakchak, haThAt

chak chak chak bijuLi mAre bahe shItaLa bAA

sabhya, byabasAya

chakra, grAma

shLoka, mLAna

ullAsa, pllaba

swara, bidwAna, jwara

agni, swapna, prasanna, jagannAtha

padma, AtmA, akasmAt

sarpa, AdarSha, durbaLa, karma