Bhajan       Shloka       Champu       Music      
Holi 2005 Report
Holi - Report
Bhajan News January 2005
Chirantana February 2005, 14th
Children's Learning - Jan-Feb 2005
Saraswati Puja
New Refresher course
An Appeal for JOGA Edu Programs
shyAma shikhanDa-chULashyAma chikhanDachULa, shrama ki AjaJAke helA saphaLa |pada|

sharbarI nidrA binA galA ki sari,

shambara-para-pura kala ki jUri |1|

shrIanga besha kimpA epari Aja,

sharada-chandra chumbu nAHin ki lAja |2|

shishu helehen tumbhe kalabha sari,

shasha-kishorITiki dela Je sAri |3|

sharama-prada Ajasariki helA,

shamana-swasA-taTa aTabIbulA |4|

Back