1-yr Learning Plan       Bara, Masa, Rutu       Alphabets       Juktaksyara       Matra, Phala
First Month Practice Words

akha araTa aTaka anaLa AI Asa AkaTa Amara
ichhA iTA Isha          
uDa upara uTha eiTA
       
oTa oTha            
ouSadha              
kaTaka karata kamaLa kanaka khaira khabara kharacha khaDakhaDa
garaba garama gadha gamana ghara ghauDa ghaSa ghana
chamaka chaka charaNa chahaTa chhaTaka chhaka chhapara chhanachhana
jaTa jarajara jahara japa jhaTaka jhara jhaDa jhasa
TakaTaka Tagara TapaTapa TahaTaha Thaka ThakaThaka    
Dara Dagara Dhaga Dhama DabaDaba
     
paNa              
gaNa              
taratara tamara taba tabata tharathara thama
   
dahaka dauDa damakaLa dahana dhara dhamaka dhakachaka dhapaTa
nara naba naTa nakala        
pahaDa paraba pakhYa pabana        
phaLa phaDaphaDa phaTaphaTa pharaka        
bakaLa bauLa bataka basana        
bharaNa bhaba bhakabhaka bharata        
mana maraNa mahamaha mahama maTamaTa
     
jamaka              
rakata rakha raha raDa        
shata sharata shayana sharaNa
       
sarasa sakaLa saja sahaja
       
baraSa              
haraNa hasa haDabaDa haTa        
khYama khYata khYaraNa          
lagana laTapaTa laDakhaDa
         

Practice phrases and sentences

ma ghara kaTaka sahara

araTa ANa
khabara paDha
sakaLa mana saja sarasa
chapara ghara, bagara para