Bhajan       Shloka       Champu       Music      
Holi 2005 Report
Holi - Report
Bhajan News January 2005
Chirantana February 2005, 14th
Children's Learning - Jan-Feb 2005
Saraswati Puja
New Refresher course
An Appeal for JOGA Edu Programs


In English

Wise Sayings

(Taken from "chhabiLa madhu barnabodha")


pitA mAtA thAru baDa debatA ke

saraga rAije nAhin

tAnkari AshiSa sAhA ekA sinA

bipadun taribA pAin

kartabya pALane Jasha-dhana labhe

duniAre karmabIra

bhAgyaku Adari kApuruSa sinA

duhkha bhoge bArambAra

sAdhu sangatare sangI hele loka

Ape sAdhu hoijAe

hIna-jana sange miLA-mishA kale

hIna buddhi sinA pAe

para duhkha dekhi kAnde JA parANa

mahata maNiSa sehi

para hita lAgi di-e Je jIbana

tA ThAru baDa ke nAhin

bidyA mahA mita bidyA mahA-baLa

bidyA aTe mahAdhana

jagate bidwAna labha-i sanmAna

mUrkha pAe apamAna