Bhajan       Shloka       Champu       Music      
Holi 2005 Report
Holi - Report
Bhajan News January 2005
Chirantana February 2005, 14th
Children's Learning - Jan-Feb 2005
Saraswati Puja
New Refresher course
An Appeal for JOGA Edu Programs(In English)he jagannAtha | na jANa ki mohara Arata |pada|

gaja puNi Je mruguNI, DAka karne achha shuNi |

prahalAda bhakta jANi, stambhu jAta hela puNi |

shuNiachi eDe puruSotha he |1|

bhAbuka nikaTe hari, sugrIbaku mita kari |

uch-chhiSTa delA shabarI, tAhA dela grAsa kari |

bAhuthila parA pArtha ratha he |2|

sharaNa Je bibhISaNa, lanke kala nruparANa |

smudre bandha bAndhiNa, sange gheni kapigaNa |

kATi pakAila dashmAtha he |3|

srInILakandare rahi, DAka karne shubhunAhin |

eDe niSThura se dehI, dIna padana kahai |

padmapAde rahu mora mAtha he |4|

Back